سگ در داستان‌‌های فارسی به‌عنوان نماد وفاداری، شفابخشی و برکت شناخته می‌شود. به‌نوعی در داستان‌های فارسی سگ‌ها را نگهبان مرز خود آگاهی و ناخود آگاهی می‌دانند. تابلو سگ فانتزی مدرن اتاق کار، تابلویی بسیار زیباست که انرژی مثبت را وارد اتاق کار یا خانه شما خواهد کرد.