دوران نوجوانی، دورانی کوتاه و حساس  است که بخش عظیمی از شخصیت انسان در آن دوره شکل می گیرد. بنابرابن فضایی که نوجوان در آن زندگی می کند تاثیر بسزایی بر روح و جسم او می گدارد.

تابلو اتاق نوجوان خطاطی طرح انگیزشی failure does not define می تواند گزینه مناسبی برای اتاق نوجوان باشد. به علاوه برای اتاق کار نیز مناسب می باشد.